Vaishakh Sud 7, Sunday 22 Apr 2018


Shrimad Harigita - Shree Swaminarayan Kanya Vidya Mandir Bhuj