Vaishakh Sud 7, Sunday 22 Apr 2018


Shree Swaminarayan Temple Oldham - 35th Patotsav 2012