Vaishakh Sud 7, Sunday 22 Apr 2018


Shree Swaminarayan Temple Bhuj - Nutan Mandir Mahotsav